Λύχνος του Davy

Κυλινδρικό χάλκινο πλέγμα που εμποδίζει μετάδοση της φλόγας στα τυχόν αναφλέξιμα αέρια. Τα αέρια αυτά όταν διέλθουν από το πλέγμα αναφλέγονται μέσα στο λύχνο και η φλόγα σβήνει από έλλειψη οξυγόνου κάνοντας μικρό κρότο. Προειδοποιεί για την παρουσία επικινδύνων αερίων. Είναι επισκευασμένο.

Αριθμός απογραφής: ΘΕ 190.0

Data
Inventory Number: 
the20
Materials: 
χαλκός
Places